С достъпа си до този сайт и информацията в него се съгласяваш, че си се запознал и приел условията по-долу.

Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомиш своевременно.

Мартин Стефанов и екипът му правят всичко възможно, за да поддържат информацията в сайта вярна, точна и актуална. Това обаче не изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Авторите на сайта не носят отговорност за последиците – евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. В този ред на мисли, авторите не носят отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Авторско право

Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Мартин Стефанов. Имаш право да зареждаш или да отпечатваш отделни страници само при условие, че не нарушаваш изискванията и допустимото от ЗАПСП.

Отговорност за чуждо съдържание

Сайтът може да съдържа линкове към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Авторите на сайта не носят отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на тези ресурси, както и промените в съдържанието и функционалностите им.  Това касае и законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Защита на личните данни

Лични данни се събират чрез мейл или контактната форма на този сайт и се обработват от Мартин Стефанов единствено за посочените нужди на сайта (заявяване на консултация или контакт с автора на сайта). Авторите на сайта спазват строго изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.

Като посетител на сайта можеш да разглеждаш страниците свободно, без да се чувстваш длъжен да въвеждаш каквито и да било лични данни.

Авторите на сайта имат право да споделят личната информация единствено в случаите, когато това е изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Промени

Мартин Стефанов си запазва правото да редактира страниците на сайта и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Също така Мартин Стефанов се задължава да положи всички усилия с цел да публикува сигурна и качествена информация в сайта си.