Индивидуален коучинг

Процес

Този тип услуга предлага индивидуални сесии или коучинг програма. Фокусът е върху конкретни лични проекти, бизнес успехи или преходи в личния живот на клиента. Засягат се теми за лични и професионални взаимоотношения или други събития, които са важни към настоящия момент. В рамките на сесията коучът помага на клиента да постигне яснота и да предприеме конкретни действия, за да постигне желания от него резултат.

Резултати

Очакваният резултат е промяна – на възглед или подход към проблема, който клиентът е заявил.

 • Кариерно ориентиране
 • Изясняване на личностни и професионални цели
 • Съставяне на план за действие
 • Мотивиране
 • Откриване на нови перспективи

Бизнес коучинг

Процес

Тази услуга е насочена към живота в организацията и цели да подобри както индивидуалното развитие на служителите в рамките на фирмата, така и работата в екип. По време на кучинг сесиите се решават фирмени казуси и се постигат конкретни резултати, с максимално ускорен процес, съвпадение между бизнес и индивидуалните цели и устойчиво развитие.

Резултати

Очакваният резултат е постигането на по-добри и ускорени резултати в рамките на компанията – работа в екип, развитие на служителите и на бизнес целите.

 • Придобиване на нови професионални умения
 • Оптимизиране на работата по проекти
 • Подобряване на отношенията между екипите
 • Адаптиране към нова позиция
 • Процеси за привличане на клиенти
 • Изграждане на визия в стартиращи проекти

Екзекютив коучинг

Процес

Тази услуга цели да подкрепи хората, заемащи високи ръководни постове (изпълнителни директори, собственици на бизнес или членове на бордове), които ежедневно се сблъскват с важни и отговорни решения. Фокусът на  коучинг сесиите е върху стратегии за бъдещето на организацията в краткосрочен или дългосрочен план. Екзекютив коучингът развива умения за стратегическо мислене, мотивация и лидерство.

Резултати

Очакваните резултати са стратегически решения, провокиране на нови гледни точки, развитие на лидерски умения и саморефлексия.

 • Нови гледни точки
 • Подобряване на лидерските умения
 • План за действие
 • Конкретни стъпки за изпълнение
 • Обучение за саморефлексия